COMUNICADO DO RC DEPORTIVO SOBRE TODO O QUE PASOU, ESTÁ PASANDO E AS MEDIDAS TOMADAS E A TOMAR.

 

Desde o pasado luns, o Consello de Administración do Real Club Deportivo de La Coruña e a súa Asesoría Xurídica veñen exercitando intensamente a defensa dos intereses do Club ante todas as instancias e entes que deben velar polo bo funcionamento da competición deportiva, non considerando válidos os resultados producidos na última xornada, ao incumprirse a normativa de disputa en horario unificado, o cal representa unha flagrante adulteración da integridade de LaLiga de Segunda División.

Onte domingo, LaLiga comunicou a este Club a apertura dun expediente disciplinario que iniciara varios días atrás contra o CF Fuenlabrada, SAD, dándolle un prazo até as 15:00 h. do día de hoxe para realizar alegacións. A efectos do referido expediente, lamentamos as manifestacións realizadas polo Xuíz de Disciplina Social de LaLiga con relación ás institucións e autoridades políticas de Galicia, pois consideramos que non é o ámbito propio para as mesmas e evidencian unha parcialidad anticipada que xa foi denunciada por este Club.

No referido expediente disciplinario iniciado por LaLiga puidemos constatar que o seu Presidente asumira, xa no mes de xullo de 2019 e obrigado polo Órgano de Cumprimento de LaLiga, un deber de abstención por cuestións de vinculación familiar fronte a calquera decisión que afectase o CF Fuenlabrada, SAD, sen que, aparentemente, fose respectado o referido deber, pois o propio Presidente manifestou publicamente e en reiteradas ocasións, que el mesmo adoptou a decisión de adiamento do partido e asumiu toda a responsabilidade da viaxe do referido club á cidade da Coruña.

Con independencia do referido expediente disciplinario iniciado por LaLiga, e en relación coa flagrante adulteración da competición que se produciu na última xornada do campionato, este Club mantén unha pluralidade de frontes abertas en defensa dos seus intereses, que resumimos a continuación:

1. Expediente 558 RFEF. Recurso contra o Acordo do Comité de Competición de Aprazar a disputa do partido Deportivo vs. Fuenlabrada por razóns de forza maior sanitaria. Dado o incumprimento da Circular 93 RFEF de horario unificado das dúas últimas xornadas de LaLiga de Segunda División, recorreuse este acordo ante o Comité de Competición por parte do Real Club Deportivo. O Comité de Competición resolveu o recurso do Real Club Deportivo no que solicitamos que se disputase de novo a Xornada 42 por parte de todos os equipos de LaLiga de Segunda División en horario unificado, declarándose incompetente e remitindo o expediente á Secretaría Xeral da RFEF.

2. Expediente 560 RFEF. Expediente Sancionador ao Fuenlabrada. O Real Club Deportivo solicitou á RFEF a apertura dun procedemento sancionador extraordinario ao Fuenlabrada por incumprimento da normativa RFEF. Así mesmo, o Real Club Deportivo solicitou a adopción dunha serie de medidas cautelares que non foron aínda resoltas pola RFEF. O Real Club Deportivo está a achegar novas probas diariamente e acreditando novos incumprimentos do regulamento federativo RFEF ao constatarse que o Fuenlabrada incumpriu o Regulamento RFEF ao viaxar á Coruña sen médico. Prevese que a proposta de sanción por parte da RFEF coñézase a próxima semana.

Principalmente, este Club considera que, á vista da práctica parcial de probas realizadas, o Fuenlabrada incumpriu os seguintes artigos do vixente Código Disciplinario da RFEF:

• Art. 68 Condutas contrarias á boa orde deportiva, como afectar á integridade e normal desenvolvemento da competición ao non respectar os protocolos de volta á competición relativos ao COVID-19 e viaxar con futbolistas infectados de coronavirus ocultando a súa situación médica, co grave risco para todos os futbolistas do equipo propio e rival, traballadores, persoal do hotel, medios de transporte e afeccionados que estivesen en contacto coa expedición do Fuenlabrada. A este incumprimento normativo asígnaselle pola RFEF, entre outras, unha sanción de multa económica e o descenso de categoría. Ademais daríase o partido por gando ao RCD con resultado de 3-0.

• Art. 74 Omisión do deber de asegurar o correcto desenvolvemento dos espectáculos deportivos que impliquen riscos para os participantes nos mesmos, tanto no que se refire ao desenvolvemento da propia actividade deportiva como á protección dos dereitos fundamentais. A este respecto, sinalamos o dereito fundamental á saúde dos seres humanos, consagrado no artigo 43 da Constitución Española (Artigo 43. 1. Recoñécese o dereito á protección da saúde. 2. Compete aos poderes públicos organizar e tutelar a saúde pública a través de medidas preventivas e das prestacións e servizos necesarios. A lei establecerá os dereitos e deberes de todos respecto diso.). Tamén a omisión de medidas de seguridade sanitarias. A este incumprimento normativo asígnaselle pola RFEF, entre outras, unha sanción pecuniaria e o descenso de categoría, entre outras. Ademais, daríase o partido por gando ao Real Club Deportivo con resultado de 3-0.

• Art 104 1. f) do Regulamento Xeral da RFEF ao non contar o Fuenlabrada no seu desprazamento á cidade da Coruña cun médico adscrito ao seu cadro. O desprazamento do Fuenlabrada á cidade da Coruña sen médico, incumprindo a obrigación que como Club éralle exixible ao amparo do art. 104.1 f) do Regulamento Xeral da RFEF constitúe unha infracción da normativa federativa, tratándose dunha conduta tipificada como infracción grave no art. 139 do Regulamento Disciplinario da RFEF, ao incumprirse conscientemente as disposicións federativas referentes ás condicións e elementos técnicos necesarios segundo as regras de xogo, conduta á que se lle impón unha multa económica e a perda do encontro, declarando vencedor ao opoñente co resultado de seis goles a cero.

Así mesmo, as 3 medidas cautelares solicitadas, polo momento, por parte do RCD neste procedemento son as seguintes:

(i) A ANULACIÓN DE TODOS OS RESULTADOS DOS ENCONTROS DISPUTADOS CORRESPONDENTES Á XORNADA 42 de LaLiga Smartbank, por adulterar e vulnerar gravemente as normas da competición e o normal desenvolvemento da mesma, ao non respectarse a Circular 93 da RFEF en canto á disputa en horario unificado, así como as normas federativas e prexudicar os intereses do RCD.
(ii) A SUSPENSIÓN DA TEMPORADA FUTBOLÍSTICA 2019/2020 para todos os efectos, absténdose a Real Federación Española de Fútbol de aplicar os resultados da puntuación correspondentes á Xornada 42 de LaLiga SmartBank parcialmente disputada e, en consecuencia, a SUSPENSIÓN INMEDIATA TRAMITACIÓN DE ASCENSOS E DESCENSOS na Segunda División do fútbol profesional (LaLiga SmartBank), en canto non finalicen integramente os expedientes nº 558 e 560 – 2019/2020 do Comité de Competición da RFEF.
(iii) SUBSIDIARIAMENTE, A AMPLIACIÓN A EFECTOS DA TEMPORADA FUTBOLÍSTICA 2020/2021 DO NÚMERO DE EQUIPOS QUE CONFORMAN ACTUALMENTE A SEGUNDA DIVISIÓN DO FÚTBOL PROFESIONAL ESPAÑOL, LALIGA SMARTBANK, nun número suficiente a criterio desa RFEF para asegurar o normal desenvolvemento da competición, así como para evitar que se cause prexuízo algún a todos os Clubs afectados con opcións matemáticas de ascenso e descenso, como consecuencia do incumprimento da Circular 93 da RFEF e, en consecuencia da non celebración da Xornada 42 de LaLiga en horario unificado.
Todo, iso pendente da decisión que adopte a Secretaría Xeral da RFEF no marco do Expediente nº 558 – 2019/20 do Comité de Competición en canto á solicitude xa formulada por este Club de REPETICIÓN ÍNTEGRA DA XORNADA 42 DE LALIGA SMARTBANK, de modo que se celebren todos os encontros por parte de todos os Clubs en xornada unificada, de conformidade co propio acordo conxunto de LaLiga e a RFEF do 6 de xullo de 2020 plasmado na Circular nº 93 da RFEF.

3. Vía penal. Ante a denuncia xa presentada polo Concello da Coruña, a Fiscalía Provincial da Coruña comezou a practicar urxentemente dilixencias de investigación dirixidas á Xunta de Galicia, á Consellería de Sanidade da Comunidade de Madrid e ao Consello Superior de Deportes, ao obxecto de coñecer a información previa dos contaxios do Fuenlabrada para evidenciar condutas de incumprimento normativo. A previsión do Club é que este asunto sexa derivado a un xulgado de instrución da Coruña, momento procesual no cal o Real Club Deportivo e outros grupos de interese como a Federación de Peñas poderán acudirse e defender os seus intereses, así como solicitar medidas cautelares.

Ante o atropelo deportivo que pretende perpetrarse por parte da Presidencia de LaLiga contra o Real Club Deportivo da Coruña, SAD, un dos seus clubs afiliados, saltándose o marco normativo claramente definido, a transparencia e o fair play que deben imperar na competición, conflito que se suscita ante un Club con relación ao cal existe un conflito de intereses xa comunicado no ano 2019 e que lle esixe un deber de abstención ao Presidente de LaLiga, este Club se reserva expresamente o exercicio de todas as accións legais que considere máis oportunas en defensa dos seus dereitos ante a xurisdición deportiva e, no seu caso, a ordinaria.

Na batalla en defensa dos intereses do Real Club Deportivo da Coruña, SAD, da cidade da Coruña e de Galicia, este Consello de Administración esgotará todas as vías de defensa e acudirá a todos os estamentos que tutelan a actividade deportiva profesional, reclamando a aplicación da normativa fixada para o normal desenvolvemento da competición, denunciando escenarios de abuso de autoridade e decisións discrecionales, coas consecuencias que de todo iso se deriven.

#éDÉxustiza

 

CASTELÁN

 

Desde el pasado lunes, el Consejo de Administración del Real Club Deportivo de La Coruña y su Asesoría Jurídica vienen ejercitando intensamente la defensa de los intereses del Club ante todas las instancias y entes que deben velar por el buen funcionamiento de la competición deportiva, no considerando válidos los resultados producidos en la última jornada, al haberse incumplido la normativa de disputa en horario unificado, lo cual representa una flagrante adulteración de la integridad de LaLiga de Segunda División.

Ayer domingo, LaLiga comunicó a este Club la apertura de un expediente disciplinario que había iniciado varios días atrás contra el CF Fuenlabrada, SAD, dándole un plazo hasta las 15:00 h. del día de hoy para realizar alegaciones. A efectos del referido expediente, lamentamos las manifestaciones realizadas por el Juez de Disciplina Social de LaLiga con relación a las instituciones y autoridades políticas de Galicia, pues consideramos que no es el ámbito propio para las mismas y evidencian una parcialidad anticipada que ya ha sido denunciada por este Club.

En el referido expediente disciplinario iniciado por LaLiga hemos podido constatar que su Presidente había asumido, ya en el mes de julio de 2019 y obligado por el Órgano de Cumplimiento de LaLiga, un deber de abstención por cuestiones de vinculación familiar frente a cualquier decisión que afectase al CF Fuenlabrada, SAD, sin que, aparentemente, haya sido respetado el referido deber, pues el propio Presidente ha manifestado públicamente y en reiteradas ocasiones, que él mismo adoptó la decisión de aplazamiento del partido y asumió toda la responsabilidad del viaje del referido club a la ciudad de A Coruña.

Con independencia del referido expediente disciplinario iniciado por LaLiga, y en relación con la flagrante adulteración de la competición que se ha producido en la última jornada del campeonato, este Club mantiene una pluralidad de frentes abiertos en defensa de sus intereses, que resumimos a continuación:

1. Expediente 558 RFEF. Recurso contra el Acuerdo del Comité de Competición de Aplazar la disputa del partido Deportivo vs. Fuenlabrada por razones de fuerza mayor sanitaria. Dado el incumplimiento de la Circular 93 RFEF de horario unificado de las dos últimas jornadas de LaLiga de Segunda División, se recurrió este acuerdo ante el Comité de Competición por parte del Real Club Deportivo. El Comité de Competición resolvió el recurso del Real Club Deportivo en el que solicitamos que se disputase de nuevo la Jornada 42 por parte de todos los equipos de LaLiga de Segunda División en horario unificado, declarándose incompetente y remitiendo el expediente a la Secretaría General de la RFEF.

2. Expediente 560 RFEF. Expediente Sancionador al Fuenlabrada. El Real Club Deportivo solicitó a la RFEF la apertura de un procedimiento sancionador extraordinario al Fuenlabrada por incumplimiento de la normativa RFEF. Asimismo, el Real Club Deportivo solicitó la adopción de una serie de medidas cautelares que no han sido todavía resueltas por la RFEF. El Real Club Deportivo está aportando nuevas pruebas diariamente y acreditando nuevos incumplimientos del reglamento federativo RFEF al haberse constatado que el Fuenlabrada incumplió el Reglamento RFEF al viajar a A Coruña sin médico. Se prevé que la propuesta de sanción por parte de la RFEF se conozca la próxima semana.

Principalmente, este Club considera que, a la vista de la práctica parcial de pruebas realizadas, el Fuenlabrada ha incumplido los siguientes artículos del vigente Código Disciplinario de la RFEF:

• Art. 68 Conductas contrarias al buen orden deportivo, como afectar a la integridad y normal desarrollo de la competición al no respetar los protocolos de vuelta a la competición relativos al COVID-19 y viajar con futbolistas infectados de coronavirus ocultando su situación médica, con el grave riesgo para todos los futbolistas del equipo propio y rival, trabajadores, personal del hotel, medios de transporte y aficionados que hayan estado en contacto con la expedición del Fuenlabrada. A este incumplimiento normativo se le asigna por la RFEF, entre otras, una sanción de multa económica y el descenso de categoría. Además se daría el partido por ganado al RCD con resultado de 3-0.

• Art. 74 Omisión del deber de asegurar el correcto desarrollo de los espectáculos deportivos que impliquen riesgos para los participantes en los mismos, tanto en lo que se refiere al desarrollo de la propia actividad deportiva como a la protección de los derechos fundamentales. A este respecto, señalamos el derecho fundamental a la salud de los seres humanos, consagrado en el artículo 43 de la Constitución Española (Artículo 43. 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.). También la omisión de medidas de seguridad sanitarias. A este incumplimiento normativo se le asigna por la RFEF, entre otras, una sanción pecuniaria y el descenso de categoría, entre otras. Además, se daría el partido por ganado al Real Club Deportivo con resultado de 3-0.

• Art 104 1. f) del Reglamento General de la RFEF al no contar el Fuenlabrada en su desplazamiento a la ciudad de A Coruña con un médico adscrito a su plantilla. El desplazamiento del Fuenlabrada a la ciudad de A Coruña sin médico, incumpliendo la obligación que como Club le era exigible al amparo del art. 104.1 f) del Reglamento General de la RFEF constituye una infracción de la normativa federativa, tratándose de una conducta tipificada como infracción grave en el art. 139 del Reglamento Disciplinario de la RFEF, al haberse incumplido conscientemente las disposiciones federativas referentes a las condiciones y elementos técnicos necesarios según las reglas de juego, conducta a la que se le impone una multa económica y la pérdida del encuentro, declarando vencedor al oponente con el resultado de seis goles a cero.

Asimismo, las 3 medidas cautelares solicitadas, por el momento, por parte del RCD en este procedimiento son las siguientes:

(i) La ANULACIÓN DE TODOS LOS RESULTADOS DE LOS ENCUENTROS DISPUTADOS CORRESPONDIENTES A LA JORNADA 42 de LaLiga Smartbank, por adulterar y vulnerar gravemente las normas de la competición y el normal desarrollo de la misma, al no haberse respetado la Circular 93 de la RFEF en cuanto a la disputa en horario unificado, así como las normas federativas y perjudicar los intereses del RCD.
(ii) LA SUSPENSIÓN DE LA TEMPORADA FUTBOLÍSTICA 2019/2020 A TODOS LOS EFECTOS, absteniéndose la Real Federación Española de Fútbol de aplicar los resultados de la puntuación correspondientes a la Jornada 42 de LaLiga SmartBank parcialmente disputada y, en consecuencia, la SUSPENSIÓN INMEDIATA TRAMITACIÓN DE ASCENSOS Y DESCENSOS en la Segunda División del fútbol profesional (LaLiga SmartBank), en cuanto no finalicen íntegramente los expedientes nº 558 y 560 – 2019/2020 del Comité de Competición de la RFEF.
(iii) SUBSIDIARIAMENTE, LA AMPLIACIÓN A EFECTOS DE LA TEMPORADA FUTBOLÍSTICA 2020/2021 DEL NÚMERO DE EQUIPOS QUE CONFORMAN ACTUALMENTE LA SEGUNDA DIVISIÓN DEL FÚTBOL PROFESIONAL ESPAÑOL, LALIGA SMARTBANK, en un número suficiente a criterio de esa RFEF para asegurar el normal desarrollo de la competición, así como para evitar que se cause perjuicio alguno a todos los Clubes afectados con opciones matemáticas de ascenso y descenso, como consecuencia del incumplimiento de la Circular 93 de la RFEF y, en consecuencia de la no celebración de la Jornada 42 de LaLiga en horario unificado.
Todo, ello pendiente de la decisión que adopte la Secretaría General de la RFEF en el marco del Expediente nº 558 – 2019/20 del Comité de Competición en cuanto a la solicitud ya formulada por este Club de REPETICIÓN ÍNTEGRA DE LA JORNADA 42 DE LALIGA SMARTBANK, de modo que se celebren todos los encuentros por parte de todos los Clubes en jornada unificada, de conformidad con el propio acuerdo conjunto de LaLiga y la RFEF del 6 de julio de 2020 plasmado en la Circular nº 93 de la RFEF.

3. Vía penal. Ante la denuncia ya presentada por el Ayuntamiento de A Coruña, la Fiscalía Provincial de A Coruña ha comenzado a practicar urgentemente diligencias de investigación dirigidas a la Xunta de Galicia, a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y al Consejo Superior de Deportes, al objeto de conocer la información previa de los contagios del Fuenlabrada para evidenciar conductas de incumplimiento normativo. La previsión del Club es que este asunto sea derivado a un juzgado de instrucción de A Coruña, momento procesal en el cual el Real Club Deportivo y otros grupos de interés como la Federación de Peñas podrán personarse y defender sus intereses, así como solicitar medidas cautelares.

Ante el atropello deportivo que pretende perpetrarse por parte de la Presidencia de LaLiga contra el Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, uno de sus clubes afiliados, saltándose el marco normativo claramente definido, la transparencia y el fair play que deben imperar en la competición, conflicto que se suscita ante un Club con relación al cual existe un conflicto de intereses ya comunicado en el año 2019 y que le exige un deber de abstención al Presidente de LaLiga, este Club se reserva expresamente el ejercicio de todas las acciones legales que considere más oportunas en defensa de sus derechos ante la jurisdicción deportiva y, en su caso, la ordinaria.

En la batalla en defensa de los intereses del Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, de la ciudad de A Coruña y de Galicia, este Consejo de Administración agotará todas las vías de defensa y acudirá a todos los estamentos que tutelan la actividad deportiva profesional, reclamando la aplicación de la normativa fijada para el normal desarrollo de la competición, denunciando escenarios de abuso de autoridad y decisiones discrecionales, con las consecuencias que de todo ello se deriven.

#esDÉjusticia

 

-Foto e Texto :  piratasdemuxia.es/RC Deportivo

 

 

 

++++

Informarche de que se nos estás seguindo polo móbil, que para ordenadores temos outro formato moito completo ca o que che pode ofrecer un móbil polas súas dimensións de pantalla.

Tamén informar que trocamos de email: admin@piratasdemuxia.es

Contrata a tua publicidade connosco e chegarás cada día a milleiros de persoas.