A XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS DO RC DEPORTIVO O 16-17 DE NADAL :

 

O Consello de Administración do Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, na súa sesión celebrada o día 22 de outubro de 2019, acordou convocar a Xunta Xeral de Accionistas da Sociedade co carácter de Extraordinaria que terá lugar no Auditorio Arao do Palacio de Exposicións e Congresos da Coruña (Palexco), Peirao de Transatlánticos, s/n, 15003, A Coruña, en primeira convocatoria, ás 19:00 h. do luns 16 de decembro de 2019 e, se a iso houber lugar, en segunda convocatoria, no mesmo lugar e hora, o martes 17 de decembro de 2019, con obxecto de someter a exame e aprobación os asuntos comprendidos na seguinte:

 

ÓRDE DO DÍA

Primeiro.- Informe do Presidente aos Accionistas relativo á evolución e situación do Real Club Deportivo de La

Coruña, SAD e as súas Sociedades Dependentes.

Segundo.- Aprobación dos seguintes puntos relativos ao Exercicio Social pechado a 30 de xuño de 2019:

2.1. Aprobación das Contas Anuais Individuais.

2.2. Aprobación das Contas Anuais Consolidadas.

2.3. Aprobación da xestión social realizada polo Consello de Administración.

2.4. Aprobación da proposta de aplicación do resultado do exercicio pechado a 30 de xuño de 2019.

Terceiro.- Aprobación do Orzamento correspondente á Temporada Futbolística 2019-2020.

Cuarto.- Aprobación do nomeamento de Auditor de Contas individual do Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, así como consolidado a efectos do Grupo que conforma coas súas tres Sociedades Dependientes.

Quinto.- Rogos e preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

A Coruña, a 22 de outubro de 2019

O PRESIDENTE DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

FRANCISCO MARTÍNEZ ZAS

 

DEREITO DE INFORMACIÓN

De acordo co disposto nos artigos 197 e 272.2 da Lei de Sociedades de Capital, os Accionistas terán dereito a solicitar e obter a entrega ou envío gratuíto da información relativa aos puntos incluídos na Orde do Día.

De forma específica, os Accionistas terán dereito a examinar no domicilio social e a solicitar e obter a entrega ou envío gratuíto dos seguintes documentos:

· Documento nº 1: Contas Anuais Individuais e Consolidadas correspondentes ao Exercicio Social pechado a 30 de xuño de 2019 e Informe de Auditoría relativo ás Contas Anuais Individuais e Consolidadas correspondentes ao Exercicio Social pechado a 30 de xuño de 2019.

· Documento nº 2: Orzamento da Temporada Futbolística 2019-2020.

· Documento nº 3: Proposta de acordos que realiza o Consello de Administración sobre todos os puntos integrantes da Orde do Día.

 

DEREITO DE ASISTENCIA

Lémbrase aos Accionistas que, de acordo co establecido no artigo 8 dos Estatutos Sociais, poderán asistir á Xunta Xeral aqueles Accionistas que sexan titulares de, polo menos, 2 accións, as cales consten rexistradas ao seu nome polo menos con cinco días de antelación como mínimo no Libro Rexistro de Accións nominativas da sociedade.

A sociedade expedirá gratuítamente unha Tarxeta de Asistencia Nominativa que poderá ser retirada directamente polos Accionistas na Oficina de Atención ao Deportivista do Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, avenida de La Habana, s/n 15011 A Coruña.

Para os efectos de verificar a identidade dos Accionistas, ou de quen validamente os represente, á entrada do local onde se celebre a Xunta Xeral, coa presentación da Tarxeta de Asistencia solicitarase a todos os asistentes a acreditación da súa identidade, mediante a exhibición do Documento Nacional de Identidade ou calquera outro documento oficial xeralmente aceptado para estes efectos identificativos.

 

REGRAS RELATIVAS Á DELEGACIÓN, AGRUPACIÓN E REPRESENTACIÓN

Os Accionistas poderán delegar a súa representación a través da firma e cumprimentación do impreso oficial con código de barras e marca de auga enviado aos seus domicilios polo Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, debendo identificarse debidamente o asinante.

Así mesmo, os accionistas poderán facerse representar na Xunta Xeral por medio de outra persoa. Dita representación deberá conferirse, en todo caso, por escrito e con carácter especial para cada Xunta, sempre que se garanta debidamente a identidade do Accionista que exerce o seu dereito. Ademais, tal e como establece a Lei de Sociedades de Capital no seu artigo 189, para o exercicio do dereito de asistencia e o de voto, será lícita a agrupación de accións. A representación é revogable. A asistencia persoal á Xunta do Accionista representado terá valor de revogación.

A Delegación, Agrupación e Representación só se considerará válida:

(i) ben utilizando o impreso oficial con código de barras e marca de auga enviado ao domicilio de todos os Accionistas polo Real Club Deportivo de La Coruña, SAD.

(ii) ben mediante a utilización das correspondentes escrituras públicas outorgadas para estes efectos ante notario.

En calquera dos supostos sinalados anteriormente, o representante que asista á Xunta Xeral deberá identificarse debidamente mediante a exhibición do Documento Nacional de Identidade orixinal ou calquera outro documento oficial xeralmente aceptado para estes efectos identificativos. Todo iso, para os efectos de garantir debidamente a acreditación da identidade do Accionista que exerce o seu dereito de voto, nos termos previstos nos Estatutos, na Lei de Sociedades de Capital e demais normativa de identificación dos accionistas aplicable.

No caso de que calquera Accionista non recibise o impreso oficial, poderá solicitalo gratuítamente á Oficina de Atención ao Deportivista do Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, persoalmente, debidamente identificado, na avenida de La Habana, s/n 15011 A Coruña.

Así mesmo, calquera Accionista poderá solicitar o impreso oficial, tamén gratuítamente, a través do teléfono de Atención ao Accionista: 981259500 – extensión 1, a fin de que se lle envíe novamente.

 

PRESENZA DE NOTARIO NA XUNTA

En data 22 de outubro de 2019 celebrouse reunión do Consello de Administración e acordouse requirir a presenza dun notario para que levante acta da Xunta Xeral de Accionistas, de conformidade co disposto no artigo 203 da Lei de Sociedades de Capital, en relación co artigo 101 e seguintes do Regulamento do Rexistro Mercantil.

 

PREVISIÓN SOBRE A DATA DE CELEBRACIÓN DA XUNTA XERAL

Infórmase os Accionistas que, considerando a experiencia de xuntas xerais anteriores en que non se alcanzou o quórum necesario para a celebración en primeira convocatoria, a Xunta Xeral celebrarase, previsiblemente, en segunda convocatoria, o martes 17 de decembro de 2019, ás 19:00 horas, salvo aviso en contrario na prensa diaria.

 

HORARIO DE ACCESO Á XUNTA XERAL

Rógase aos Accionistas a máxima puntualidade, indicándolles que a partir das 19:00 horas permitirase aos Accionistas unicamente o acceso ao Auditorio, pero sen que poidan rexistrarse validamente a efectos da Xunta Xeral.

 

PROTECCIÓN DE DATOS

En virtude da normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal, infórmase os Accionistas da existencia dun tratamento automatizado, cos datos de carácter persoal facilitados polos propios Accionistas, polos seus representantes ou, no seu caso, polas entidades de crédito e bancarias, Sociedades e Axencias de Valores nas que devanditos Accionistas teñan depositadas as súas accións, con ocasión da Xunta Xeral convocada mediante a presente, así como dos que poidan derivarse como consecuencia da mesma.

A finalidade do devandito tratamento é a xestión e administración dos datos dos Accionistas e, no seu caso, os relativos aos seus representantes, no ámbito da Xunta Xeral de Accionistas. Os Accionistas ou os seus representantes poderán exercitar, nos supostos amparados na lei, os dereitos de acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais, así como a limitación e oposición ao seu tratamento, e a portabilidade dos datos a través da correspondente notificación (que deberá incluír a identificación do titular dos dereitos mediante fotocopia do Documento Nacional de Identidade) remitida á seguinte dirección: praza de Pontevedra, 19 1º 15003 – A Coruña. O Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, na súa condición de Responsable do Tratamento, informa da adopción das medidas de seguridade legalmente esixidas nas súas instalacións, sistemas e ficheiros. Así mesmo, como Responsable do Tratamento, o Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, garantirá a confidencialidade dos datos persoais, sen prexuízo da súa obrigación de revelar ás autoridades públicas competentes os datos persoais e calquera outra información que estea na súa poder ou sexa accesible a través dos seus sistemas, sempre que esta fose requirida de acordo co establecido nas disposicións legais e regulamentarias aplicables.

-Fotos : piratasdemuxia.es

-Texto : RC Deportivo

++++

Informarche de que se nos estás seguindo polo móbil, que para ordenadores temos outro formato moito completo ca o que che pode ofrecer un móbil polas súas dimensións de pantalla.

Tamén informar que trocamos de email: admin@piratasdemuxia.es

Contrata a tua publicidade connosco e chegarás cada día a milleiros de persoas.

Attachment

Utilizamos cookies propias e de terceiros para o correcto funcionamiento da web. Se continúa navegando, acepta o seu uso.

ACEPTAR
Aviso de cookies