Tino deixará a presidencia a finais de Maio

-DEPOR NEWS-

Tino deixará a presidencia a finais de Maio.

 

A Asemblea Xeral Extraordinaria o 27 ou 28 de Maio

 

 Sorprendeunos o RC Deportivo no día de hoxe cun comunicado no que nos informan de que a Asemblea Xeral Extraordinaria de Accionistas terá lugar o 27 de Maio en primeira convocatoria e o 28 en segunda. Ambas ás 19:00 horas en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda. Será no Palacio de Congresos e Exposicións da Coruña, (PALEXCO). A primeira órde do día será a dimisión da actual diretiva, para no segundo a fixación do número de membros do Consello de Administración dentro dos límites estatutariamente establecidos e no terceiro, o nomeamento de Conselleiros de forma individualizada, e pasar o cuarto e último coa delegación de facultades.. Abre a nova completa para ver o comunicado do clube con toda a información da Asemblea

-COMUNICADO-
 
ASEMBLEA XERAL DE ACCIONISTAS
 

O Consello de Administración do Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, na súa sesión celebrada o día 22 de abril de 2019, acordou convocar a Xunta Xeral de Accionistas da Sociedade co carácter de Extraordinaria que terá lugar no Auditorio Gaivota do Palacio de Exposicións e Congresos da Coruña (Palexco), Peirao de Transatlánticos, s/n 15003, A Coruña, en primeira convocatoria, ás 19:00 h. do luns 27 de maio de 2019 e, se a iso houber lugar, en segunda convocatoria, no mesmo lugar e hora, o martes 28 de maio de 2019, con obxecto de someter a exame e aprobación os asuntos comprendidos no seguinte:

ORDE DO DÍA

Primeiro.- Dimisión voluntaria do actual órgano de goberno e toma de razón da mesma pola Sociedade.

Segundo.- Fixación do número de membros do Consello de Administración dentro dos límites estatutariamente establecidos.

Terceiro.- Nomeamento de Conselleiros de forma individualizada.

Cuarto.- Delegación de facultades.

+++++++++++++++++

DEREITO DE INFORMACIÓN

Os Accionistas poderán exercer o seu dereito de información nos termos establecidos no artigo 197 da Lei de Sociedades de Capital.

DEREITO DE ASISTENCIA

Lémbrase aos Accionistas que, de acordo co establecido no artigo 8 dos Estatutos Sociais, poderán asistir á Xunta Xeral aqueles Accionistas que sexan titulares de polo menos 2 accións, as cales consten inscritas ao seu nome con cinco días de antelación como mínimo no Libro Rexistro de Accións nominativas da sociedade.

A sociedade expedirá gratuitamente unha Tarxeta de Asistencia Nominativa que poderá ser retirada directamente polos Accionistas na seguinte dirección:

Oficina de Atención ao Deportivista do Estadio ABANCA-RIAZOR, avenida de La Habana, s/n 15011 A Coruña.

Para os efectos de verificar a identidade dos Accionistas, ou de quen validamente os represente, á entrada do local onde se celebre a Xunta Xeral, coa presentación da Tarxeta de Asistencia solicitarase a todos os asistentes a acreditación da súa identidade, mediante a exhibición do Documento Nacional de Identidade ou calquera outro documento oficial xeralmente aceptado a estes efectos identificativos.

REGRAS RELATIVAS Á DELEGACIÓN, AGRUPACIÓN E REPRESENTACIÓN

Os Accionistas poderán delegar a súa representación a través da firma e cobertura do impreso oficial con código de barras e marca de auga enviado aos seus domicilios polo Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, debendo identificarse debidamente o asinante.

Así mesmo, os accionistas poderán facerse representar na Xunta Xeral por medio doutra persoa. Dita representación deberá conferirse, en todo caso, por escrito e con carácter especial para cada Xunta, sempre que se garanta debidamente a identidade do Accionista que exerce o seu dereito. Ademais, tal e como establece a Lei de Sociedades de Capital no seu artigo 189, para o exercicio do dereito de asistencia e o de voto, será lícita a agrupación de accións. A representación é revocable. A asistencia persoal á Xunta do Accionista representado terá valor de revogación.

A Delegación, Agrupación e Representación só se considerará válida:

(I) ben utilizando o impreso oficial con código de barras e marca de auga enviada ao domicilio de todos os Accionistas polo Real Club Deportivo de La Coruña, SAD.

(II) ben mediante a utilización das correspondentes escrituras públicas outorgadas a estes efectos ante notario.

En calquera dos supostos sinalados anteriormente, o representante que asista á Xunta Xeral deberá identificarse debidamente mediante a exhibición do Documento Nacional de Identidade orixinal ou calquera outro documento oficial xeralmente aceptado a estes efectos identificativos. Todo iso, para os efectos de garantir debidamente a acreditación da identidade do Accionista que exerce o seu dereito de voto, nos termos previstos nos Estatutos, na Lei de Sociedades de Capital e demais normativa de identificación dos accionistas aplicable.

No caso de que calquera Accionista non recibise o impreso oficial, poderá solicitalo gratuitamente á Oficina de Atención ao Accionista do Real Club Deportivo de La Coruña, SAD persoalmente, debidamente identificado, na seguinte dirección:

Oficina de Atención ao Deportivista. Estadio ABANCA-RIAZOR, avenida de La Habana, s/n 15011 A Coruña.

Así mesmo, calquera Accionista poderá solicitar o impreso oficial, tamén gratuitamente, a través do teléfono de Atención ao Accionista 981259500 – extensión 1, a fin de que se lle envíe novamente.

PRESENZA DE NOTARIO NA XUNTA

En data 22 de abril de 2019 celebrouse reunión do Consello de Administración e acordouse requirir a presenza dun notario para que levante acta da Xunta Xeral de Accionistas, de conformidade co disposto no artigo 203 da Lei de Sociedades de Capital, en relación co artigo 101 e seguintes do Regulamento do Rexistro Mercantil.

PREVISIÓN SOBRE A DATA DE CELEBRACIÓN DA XUNTA XERAL

Infórmase os Accionistas que, considerando a experiencia de xuntas xerais anteriores en que non se alcanzou o quórum necesario para a celebración en primeira convocatoria, a Xunta Xeral celebrarase, previsiblemente, en segunda convocatoria, o martes 28 de maio de 2019, ás 19:00 horas, salvo aviso en contrario na prensa diaria.

HORARIO DE ACCESO Á XUNTA XERAL

Rógase aos Accionistas a máxima puntualidade, indicándolles que a partir das 19:00 horas permitirase aos Accionistas unicamente o acceso ao Auditorio, pero sen que poidan rexistrarse validamente a efectos a Xunta Xeral.

PROTECCIÓN DE DATOS

En virtude da normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter persoal, infórmase os Accionistas da existencia dun tratamento automatizado, cos datos de carácter persoal facilitados polos propios Accionistas, polos seus representantes ou, no seu caso, polas entidades de crédito e bancarias, Sociedades e Axencias de Valores en que devanditos Accionistas teñan depositadas as súas accións, con ocasión da Xunta Xeral convocada mediante a presente, así como dos que poidan derivarse como consecuencia da mesma.

A finalidade do devandito ficheiro ou tratamento é a xestión e administración dos datos dos Accionistas e, no seu caso, os relativos aos seus representantes, no ámbito da Xunta Xeral de Accionistas. Os Accionistas ou os seus representantes poderán exercitar, nos supostos amparados na lei, os dereitos de acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais, así como a limitación e oposición ao seu tratamento, e a portabilidad dos datos a través da correspondente notificación (que deberá incluír a identificación do titular dos dereitos mediante fotocopia do Documento Nacional de Identidade) remitida á seguinte dirección: Praza de Pontevedra, 19, 1º 15003 – A Coruña. O Real Club Deportivo de La Coruña, SAD, na súa condición de Responsable do Ficheiro, informa da adopción das medidas de seguridade legalmente esixidas nas súas instalacións, sistemas e ficheiros. Así mesmo, como Responsable do Ficheiro, o Real Club Deportivo de La Coruña, SAD garantirá a confidencialidade dos datos persoais, sen prexuízo da súa obrigación de revelar ás autoridades públicas competentes os datos persoais e calquera outra información que estea na súa poder ou sexa accesible a través dos seus sistemas, sempre que esta fose requirida de acordo co establecido nas disposicións legais e regulamentarias aplicables.
 

 

+++++++++++++++++++++++

-Se queres mandarnos algunha información e fotos de deportes, podes facelo no correo : info@piratasdemuxia.es

-Debaixo das publicidades tes como contactar connosco
se queres axudarnos poñendo a túa-

 

-COLABORA COA NOSA WEB-

Queres que a tua publicidade salga en todas as nosas noticias?…

Por moi pouco a tua publicidade chegará a milleiros de persoas o día, pois somos o medio de maior difusión da Costa da Morte con moita diferenza e cun espectro de alcance de pobos e persoas, moi extenso, con máis de 60.000 usuarios rexistrados e antre 20.000 e 36.579 visitas o día, triplicando ao segundo medio de comunicación máis seguido e cuadruplicando o terceiro.

Se queres anunciarte connosco e colaborar ca nosa web, contacta connosco no email info@piratasdemuxia.es ou no teléfono : 626 72 00 47.

Consúltanos que tipo de publicidade queres, por un ano cobramos moito menos ca outras webs, radios ou xornais de menor seguimento.