O COLECTIVO ARBITRAL ESPAÑOL PIDE NUN COMUNICADO A COLABORACIÓN DOS CLUBES PARA ERRADICAR A VIOLENCIA NOS CAMPOS.

O comunicado está asinado por tódolos comités territoriais.

 

A Real Federación Española de Fútbol emite un comunicado do colectivo arbitral pedindo a colaboración do fútbol para erradicar a violencia nos campos de fútbol contra os insultos, e agresións a árbitros. Aquí tedes o comunicado en galego e castelán.

Comunicado oficial da arbitraxe española

Desde o estamento arbitral do fútbol, queremos mostrar a nosa preocupación
polo incremento de violencia verbal e física que están a sufrir os nosos
colexiados, acentuado moi especialmente nos últimos meses.

É difícil exercer o noso labor nun escenario con insultos, presións, ameazas,
e agresións. Todo iso por, presuntamente, cometer erros arbitrais no
“fútbol afeccionado” e, o que é máis grave, no “fútbol basee”, categorías que de xeito evidente
deberían considerarse de lecer e formativas.

Desde os clubs e institucións deféndense os valores que a través da
formación incúlcanse dentro do fútbol, pero, con todo, podemos ver
vexacións, ameazas e agresións a persoas que están a se formar, cuxo único
“delito” é exercer a súa paixón como árbitros, en moitos casos menores de idade,
que tentan realizar o seu labor da mellor forma posible.

Obviamente, somos conscientes de que cometemos erros e lamentamos
cando se producen, pero temos dereito a equivocarnos. Os árbitros esfórzanse
en mellorar, están obrigados a superar probas físicas e técnicas e
demostrar periodicamente os seus coñecementos, dedicando moito tempo a prepararse
para dar o mellor de si mesmos cada fin de semana. Non debemos obviar
que os árbitros se xogan os mesmos obxectivos que os clubs, a posibilidade de ascender
ou descender deportivamente ao finalizar a tempada. Resulta
sorprendente a facilidade coa que se descualifica ou, o que é peor, ponse en dúbida
a honestidade de todo o colectivo arbitral.

Lamentablemente, as situacións de violencia repítense, chegando mesmo a normalizarse
condutas agresivas inescusables. Referímonos á maneira en que
se xustifican faltas gravísimas de conduta que atentan contra a deportividade e os
valores do deporte.

Consideramos que é momento de reflexionar, de que todos os que formamos parte
do fútbol -deportistas, técnicos, clubs, directivos, afeccionados, medios
de comunicación e árbitros- expoñámonos unir forzas para acabar con esta secuela e
tomémonos moi en serio o que está a pasar, e así mesmo, pedimos a máxima
implicación das institucións oficiais e da nosa clase política sen distinción
de partidos, xa que todo isto afecta a un ben tan prezado como é o noso
deporte, polo que pensamos que chegou o momento de evitar, entre todos,
un incidente con final irreversible.

Debemos censurar e perseguir as actitudes agresivas, loitar para evitar que
persoas violentas sigan formando parte do deporte e de deixar de alentar o odio
e a violencia nas redes sociais e nos medios de comunicación.

Por todo iso, pedimos que se conceda a esta situación a importancia que merece,
que se traballe para sancionar de forma exemplar este tipo de situacións e lograr
con iso unha protección acorde co que un xuíz deportivo merece. É momento
de parar esta campaña de desprestixio continuo cara aos árbitros, que o únicoque xera é cuestionar a honradez e honorabilidade de todo o colectivo.

Para terminar, é o noso desexo que este escrito conduza a unha reflexión seria e
profunda sobre o tema. O noso único obxectivo é non ter que lamentar ningún
incidente máis dos xa acaecidos, o que podería levarnos a adoptar medidas
drásticas e inmediatas que repercutirían directamente nas nosas competicións,
obrigándonos a non expoñer a integridade física dos nosos colexiados.
3 de maio de 2023

ASDO: PRESIDENTES COMITÉS TERRITORIAIS DE ÁRBITROS DE ESPAÑA

Comunicado oficial del arbitraje español

Desde el estamento arbitral del fútbol, queremos mostrar nuestra preocupación
por el incremento de violencia verbal y física que están sufriendo nuestros
colegiados, acentuado muy especialmente en los últimos meses.

Es difícil ejercer nuestra labor en un escenario con insultos, presiones, amenazas,
y agresiones. Todo ello por, presuntamente, cometer errores arbitrales en el
“fútbol aficionado” y, lo que es más grave, en el “fútbol base”, categorías que a todas
luces deberían considerarse de ocio y formativas.

Desde los clubes e instituciones se defienden los valores que a través de la
formación se inculcan dentro del fútbol, pero, sin embargo, podemos ver
vejaciones, amenazas y agresiones a personas que están formándose, cuyo único
“delito” es ejercer su pasión como árbitros, en muchos casos menores de edad,
que intentan realizar su labor de la mejor forma posible.

Obviamente, somos conscientes de que cometemos errores y lamentamos
cuando se producen, pero tenemos derecho a equivocarnos. Los árbitros se
esfuerzan en mejorar, están obligados a superar pruebas físicas y técnicas y
demostrar periódicamente sus conocimientos, dedicando mucho tiempo a
prepararse para dar lo mejor de sí mismos cada fin de semana. No debemos obviar
que los árbitros se juegan los mismos objetivos que los clubes, la posibilidad de
ascender o descender deportivamente al finalizar la temporada. Resulta
sorprendente la facilidad con la que se descalifica o, lo que es peor, se pone en
duda la honestidad de todo el colectivo arbitral.

Lamentablemente, las situaciones de violencia se repiten, llegando incluso a
normalizarse conductas agresivas inexcusables. Nos referimos a la manera en que
se justifican faltas gravísimas de conducta que atentan contra la deportividad y los
valores del deporte.

Consideramos que es momento de reflexionar, de que todos los que formamos
parte del fútbol -deportistas, técnicos, clubes, directivos, aficionados, medios de
comunicación y árbitros- nos planteemos unir fuerzas para acabar con esta lacra y
nos tomemos muy en serio lo que está pasando, y así mismo, pedimos la máxima
implicación de las instituciones oficiales y de nuestra clase política sin distinción
de partidos, ya que todo esto afecta a un bien tan preciado como es nuestro
deporte, por lo que pensamos que ha llegado el momento de evitar, entre todos,
un incidente con final irreversible.

Debemos censurar y perseguir las actitudes agresivas, luchar para evitar que
personas violentas sigan formando parte del deporte y de dejar de alentar el odio
y la violencia en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Por todo ello, pedimos que se conceda a esta situación la importancia que merece,
que se trabaje para sancionar de forma ejemplar este tipo de situaciones y lograr
con ello una protección acorde con lo que un juez deportivo merece. Es momento
de parar esta campaña de desprestigio continuo hacia los árbitros, que lo único
que genera es cuestionar la honradez y honorabilidad de todo el colectivo.

Para terminar, es nuestro deseo que este escrito conduzca a una reflexión seria y
profunda sobre el tema. Nuestro único objetivo es no tener que lamentar ningún
incidente más de los ya acaecidos, lo que podría llevarnos a adoptar medidas
drásticas e inmediatas que repercutirían directamente en nuestras competiciones,
obligándonos a no exponer la integridad física de nuestros colegiados.
3 de mayo de 2023

FDO: PRESIDENTES COMITÉS TERRITORIALES DE ÁRBITROS DE ESPAÑA

 

-Foto e Texto : Xosé Búa “Pirata”

-Comunicado : RFEF