COMUNICADO DO RC DEPORTIVO ANTE O MALESTAR POLAS COLAS DAS ENTRADAS EN RIAZOR.

 

O Real Club Deportivo quere pedir sinceras desculpas a todos os Socios Protectores que solicitaron unha entrada para o partido do próximo domingo e que, durante esta semana, terán que realizar unha compra presencial das súas entradas para poder acudir ao encontro, polas esperas e colas que se están producindo durante o proceso.

Todos os profesionais do Deportivo están a realizar o maior esforzo posible para minimizar as molestias aos socios do Club ante un procedemento que, a día de hoxe, non se pode realizar doutro xeito. Actualmente o Club non está dotado dos recursos técnicos suficientes para poder responder á casuística xerada pola redución de aforamento do Estadio que obriga á venda de entradas personalizadas de localidades determinadas. Desde o Club está a traballarse para implementar canto antes a solución tecnolóxica que permita realizar este proceso de forma completamente telemática, pero o soporte actual non o permite.

Por iso, o Real Club Deportivo puxo todos os recursos humanos e técnicos actualmente ao seu alcance para poder axilizar o servizo, duplicando os postos de atención ao deportivista, pasando de 3 a 6 portelos, ampliando o horario inicialmente establecido até atender ao todos os socios en espera e despachando, só en media xornada, tantas entradas como no día de venda completa que máis entradas se venderon na historia do Club.

Reiterando as desculpas polas colas e as esperas, o Real Club Deportivo quere tamén agradecer a todos os socios que ao longo do día de hoxe pasaron pola Oficina de Atención ao Deportivista, o gardar todas as medidas de protección e distanciamento social esixidas, o que provocou que as colas chegasen a puntos nunca antes coñecidos a pesar de que a velocidade de atención fose superior á habitual. Unha atención retardada, iso si, pola esixencia do protocolo COVID de que con cada unha das entradas despachadas haxa que identificar o socio e deixar constancia da fila e asento que adquire para poder facer un rastrexo de utilización en caso de positivo.

Desde o Real Club Deportivo esperamos poder mellorar o servizo de cara a futuros partidos e alcanzar canto antes a dixitalización necesaria para que todos os socios que o requiran poidan completar todos os trámites de reserva, pago e emisión de entrada desde os seus dispositivos electrónicos, acudindo unicamente ao Estadio ABANCA-RIAZOR para ver os partidos.

Deportivistas, grazas de novo pola vosa desbordante resposta, ante a que esperamos estar á altura en próximas ocasións.

CASTELÁN

El Real Club Deportivo quiere pedir sinceras disculpas a todos los Socios Protectores que han solicitado una entrada para el partido del próximo domingo y que, durante esta semana, tendrán que realizar una compra presencial de sus entradas para poder acudir al encuentro, por las esperas y colas que se están produciendo durante el proceso.

Todos los profesionales del Deportivo están realizando el mayor esfuerzo posible para minimizar las molestias a los socios del Club ante un procedimiento que, a día de hoy, no se puede realizar de otro modo. Actualmente el Club no está dotado de los recursos técnicos suficientes para poder responder a la casuística generada por la reducción de aforo del Estadio que obliga a la venta de entradas personalizadas de localidades determinadas. Desde el Club se está trabajando para implementar lo antes posible la solución tecnológica que permita realizar este proceso de forma completamente telemática, pero el soporte actual no lo permite.

Por ello, el Real Club Deportivo ha puesto todos los recursos humanos y técnicos actualmente a su alcance para poder agilizar el servicio, duplicando los puestos de atención al deportivista, pasando de 3 a 6 ventanillas, ampliando el horario inicialmente establecido hasta atender al todos los socios en espera y despachando, solo en media jornada, tantas entradas como en el día de venta completa que más entradas se habían vendido en la historia del Club.

Reiterando las disculpas por las colas y las esperas, el Real Club Deportivo quiere también agradecer a todos los socios que a lo largo del día de hoy han pasado por la Oficina de Atención al Deportivista, el haber guardado todas las medidas de protección y distanciamiento social exigidas, lo que provocó que las colas llegasen a puntos nunca antes conocidos pese a que la velocidad de atención fuese superior a la habitual. Una atención ralentizada, eso sí, por la exigencia del protocolo COVID de que con cada una de las entradas despachadas haya que identificar al socio y dejar constancia de la fila y asiento que adquiere para poder hacer un rastreo de utilización en caso de positivo.

Desde el Real Club Deportivo esperamos poder mejorar el servicio de cara a futuros partidos y alcanzar cuanto antes la digitalización necesaria para que todos los socios que lo requieran puedan completar todos los trámites de reserva, pago y emisión de entrada desde sus dispositivos electrónicos, acudiendo únicamente al Estadio ABANCA-RIAZOR para ver los partidos.

Deportivistas, gracias de nuevo por vuestra desbordante respuesta, ante la que esperamos estar a la altura en próximas ocasiones.

-Foto : piratasdemuxia

-Texto : RC Deportivo